Medlemsvilkår- og betingelser

Følgende medlemskapsvilkår og betingelser gjelder for Ekstrapoints EP program. Medlemmer i EP programmet kan opptjene poeng på transaksjoner/ kjøp og aktiviteter som tilbys av Ekstrapoint og Ekstrapoints partnere. Poengene gir medlemmene rett på utvalgte premier og fordeler. Disse medlemsvilkårene og betingelsene er gjeldende fra 1. Mars 2018.

1. MEDLEMSKAP

1.1 Medlemskap i EP programmet er åpen for alle myndige, fysiske personer. Kun en EP medlemskapskonto per person er tillatt, og personer må være over 18 år for å kunne bli medlem av programmet. EP-medlemskapet og rettighetene som inngår i dette, er personlige og til fordel kun for det navngitte medlem, med mindre annet er uttrykt av EKSTRAPOINT.

1.2 EKSTRAPOINT skal skriftlig varsles om endringer eller tilleggsopplysninger dersom opplysningene ikke er mulig å endres eller oppdateres av brukeren selv gjennom Ekstrapoints online-tjeneste. Ved endringer av opplysninger som gjelder endring av navn eller registering av fødselsdato, vil det kreves vedlegg av dokumentasjon som bekrefter informasjonen, for eksempel kopi av gyldig pass. Så raskt den nye informasjonen har blitt verifisert, vil den vedlagte dokumentasjonen destrueres.

1.3 Ordinære booking-regler gjelder alle medlemmer uavhengig av deres medlemskapsnivå. Servicefordeler assosiert med medlemskapsnivået gjelder kun det navngitte medlemmet personlig, dersom annet ikke er (skriftlig) uttalt av EKSTRAPOINT.

1.4 EKSTRAPOINT reserverer rettigheten til å terminere medlemskap der EKSTRAPOINT mener medlemskapet har blitt misbrukt. Dette betyr at tidligere opptjente men ubrukte poeng og utstedte kuponger blir ugyldige. Upassende og/ eller respektløs oppførsel mot EKSTRAPOINT, EKSTRAPOINTs partnere og/ eller deres ansatte kan konstituere misbruk av medlemskap. Brudd på andre betingelser og vilkår på denne siden, eller ulovlig oppførsel eller bruk av medlemskapet, og/ eller handlinger som generelt sett regnes som umoralske eller uetiske vil også kunne konstituere misbruk av medlemskapet hos EKSTRAPOINT.

1.5 Innmelding i EP-programmet (via websiden eller på annen måte) bekrefter at medlemmet aksepterer EPs medlemskapsvilkår og betingelser. Bruk av medlemskapet konstituerer aksept av de til enhver tid gjeldende medlemskapsvilkår- og betingelser.

1.6 De personlige innloggingsdetaljene er hvert enkelt medlems personlige ansvar. Oversikt over bevegelser eller opplysninger på medlemskapskontoen er kun tilgjengelig til de som oppgir de korrekte personlige innloggingsdetaljene.

2. OPPTJENING AV POENG

2.1 Poeng kan opptjenes på aktiviteter med EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINT’s partnere, slik som er avtalt av EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINT’s partnere. Poengene registreres kun hvis de er opptjent direkte på EKSTRAPOINTs hjemmesider (www.ekstrapoint.com, www.ekstrapoint.dk, www.ekstrapoint.no, www.ekstrapoint.se,), eller dersom ESKTRAPOINT-medlemskontoen har vært koblet til hjemmesiden(e) til en av EKSTRAPOINT’s partnere. EKSTRAPOINT’s partnere inkluderer selskap som EKSTRAPOINT fra tid til annen samarbeider med, og inkluderer kasino- og bingoselskaper, og andre selskaper som tilbyr rabatt og fordeler til EP-medlemmer, inkludert, men ikke begrenset til muligheten til å opptjene og/eller bruke poeng på selskapenes produkter og tjenester. EKSTRAPOINTS nåværende partnere er spesifisert på EPs hjemmeside.

2.2 EKSTRAPOINT reserverer rettigheten til å bestemme hvorvidt et medlem har opptjent poeng eller ikke for premier og aktiviteter tilbudt av EKSTRAPOINT eller EKSTRAPOINT’s partnere. Antallet poeng opptjent avhenger av opptjeningsordningen som var i bruk den datoen aktiviteten skjedde, uavhengig av når aktiviteten var fullført. Antall poeng som kan opptjenes vil være avhengig av EKSTRAPOINT’s partnere og deres tilbud.

2.3 Uavhengig hvem som har betalt for depositum eller aktiviteter, er det kun det navngitte medlem personlig som kan opptjene poeng.

2.4 Depositum og aktiviteter kan ikke registres med tilbakevirkende kraft, dersom annet ikke er uttrykkelig uttalt av EKSTRAPOINT. EKSTRAPOINT kan til enhver tid ta tilbake poeng for aktivitet som har blitt feilaktig registrert på et medlems EP konto.

2.5 Poeng og fordeler er personlige og kan ikke under noen omstendigheter selges, overføres, kombineres, gå i arv, refunderes i kontanter eller bli brukt til andre formål enn EP programmet, med mindre annet er uttrykkelig uttalt av EKSTRAPOINT. Poeng, fordeler og dokumenter kan konfiskeres ved misbruk. Poeng kan ikke utveksles til kontanter.

2.6 Medlemmer kan bruke sine poeng og benytte seg av tilbud/ fordeler så snart de har tilstrekkelig med gyldige poeng i sin EP-konto. Ingen andre kvalifikasjoner behøves. Poengene er gyldige i fire år etter de ble opptjent. Etter fire år har EKSTRAPOINT retten til å bestemme om poengene skal ugyldiggjøres.

2.7 Medlemmet kan ikke kombinere tilbud, med mindre det uttales spesifikt i et individuelt tilbud.

2.8 Medlemmet opptjener ikke poeng for depositum på EKSTRAPOINT’s partnere sine sider, der depositum(ene) har blitt refundert til medlemmet via tilbakeførsel eller på annen måte.

2.9 Dersom et medlem ikke har opptjent poeng på 24 måneder, vil EKSTRAPOINT ha rett til å terminere medlemskapet, forutsatt at medlemmet ikke har noen gyldige og brukbare poeng på sin konto.

3. BRUK AV POENG

3.1 Forutsatt at annet ikke er uttrykkelig uttalt av EKSTRAPOINT, kan poeng og fordeler kun brukes av medlemmet personlig eller hans/hennes/hens nærmeste familie.

3.2 Medlemmene må selv påse at de personlige innloggingsdetaljene deres ikke brukes på ulovlig vis. EKSTRAPOINT holdes ikke ansvarlig for noen følge som kan oppstå eller som oppstår fra ulovlig bruk av innloggingsdetaljer. Medlemmene er selv ansvarlige for bruk av poeng og fordeler, uavhengig av om det er medlemmet personlig eller en annen person som bruker disse. Misbruk er definert i seksjon 1.4.

3.3 Forutsatt at annet ikke er uttrykkelig/ skriftlig uttalt av ESKTRAPOINT, kan poeng ikke brukes i kombinasjon med kontanter, rabattilbud, kuponger og andre spesielle tilbud.

3.6 Poeng kan kun brukes som betaling for produkter/ tjenester tilbudt av EKSTRAPOINT og i noen tilfeller, av EKSTRAPOINT’s partnere.

4. PERSONLIG INFORMASJON

4.1 Ved innmelding i EP-programmet (online eller på annen måte), eller ved bruk av medlemskapet, samtykker medlemmet til registering og prosessering av personlig informasjon om medlemmet og medlemmets aktivitet på siden, samt kommunikasjon med medlemmet i tråd med hva som settes ut i denne seksjonen. EKSTRAPOINT vil ikke registrere eller prosessere sensitiv personlig informasjon i EP-programmet.

4.2 EKSTRAPOINT gir medlemmet muligheten til å koble EP-medlemskapskontoen til medlemmets andre kontoer hos EKSTRAPOINTs partnere, dersom slik konto eksisterer. Medlemmet må spesifikt fremme forespørsel om å få koble slike kontoer på EPs internettside. EKSTRAPOINT vil, i tråd med hva som settes ut i Seksjon 4, samle personlig informasjon angående medlemmenes aktiviteter ved kobling av kontoer.

4.3 EKSTRAPOINT registrerer og prosesserer følgende personlige informasjon om sine medlemmer og deres aktivitet, samlet sett referert til som ”personlig informasjon”:

  •  personopplysninger oppgitt ved søknad om EP-medlemskap, og/eller oppdatere personopplysninger på Ep-medlemskapskonto;
  •  detaljer samlet av EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINT’s partnere angående kjøp, hvilket inkluderer tidspunkt for kjøp samt beløp;
  •  alle detaljer som omhandler andre kjør eller aktiviteter som gir medlemmet rett til å opptjene eller bruke poeng, hvilket inkluderer hvilke varer som er kjøp, tidspunkt for kjøp samt beløp;
  •  demografiske data innhentet fra EKSTRAPOINT’s partnere og andre eksterne kilder, inkludert men ikke begrenset til, informasjon om fast eiendoms rettsforhold, medlemmer av husstanden og eie av kjøretøy.

4.4 EKSTRAPOINT kan også samle personlig informasjon innhentet av EKSTRAPOINT, og personlig informasjon innhentet fra EKSTRAPOINT’s partnere samt eksterne kilder.

4.5  Hensikten for registrering og prosessering av personlig informasjon er følgende:

(i) for å kunne administrere EP-medlemskap og opptjente og brukte poeng,

(ii) for å kunne administrere ordre og tilbud,

(iii) for å analysere kjøpshistorikk og hvordan medlemmene bruker nettsiden,

(iv) for å evaluere og forbedre EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINT’s partneres ytelse til medlemmene,

(v) for å oppdatere medlemmenes adresse og kontaktinformasjon og kansellere eller blokkere medlemskapskontoer til avdøde medlemmer,

(vi) for å kompilere tilbud og aktiviteter alene eller i samarbeid med EKSTRAPOINTs partnere,

(vii) for å tilby kundene tilpasset markedsføring av EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINT’s partneres produkter og tjenester, gjennom EKSTRAPOINT eller EKSTRAPOINT’s partnere.

4.6 All personlig informasjon angående medlemmet beholdes av EKSTRAPOINT i ett år etter at medlemmets sist opptjente poeng utløper eller medlemskapet avsluttes, basert på hvilket av disse hendelsene som skjer først.

Personlig informasjon angående spillkjøp og andre kjøp vil kun bli prosessert på grunnlag og hensiktene utdypet i Seksjon 4.5 (iii)-(vii) i ett år fra datoen opplysningene først ble innsamlet eller deretter oppdatert.

4.7 Personlig informasjon kan deles med EKSTRAPOINT’s partnere for å koordinere spesielle tilbud og aktiviteter. EKSTRAPOINT’s partnere kan deretter samle den personlige informasjonen mottatt fra EKSTRAPOINT med sine egne opplysninger. Den relevante EKSTRAPOINT partneren er behandlingsansvarlig og den juridiske person som vil være ansvarlig for håndtering av den personlige informasjonen.

4.8 Personlig informasjon som deles med EKSTRAPOINT gruppen eller med EKSTRAPOINTs partnere, kan overføres til land som ikke tilhører den Europeiske Union eller EØS.

4.9 EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINT’s partnere kan bruke post, telefon (SMS og mobiltelefon inkludert), epost, sosiale medier og andre digitale kanaler for å kommunisere med sine medlemmer. EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINT’s partnere kan sende salgsfremmende kommunikasjon til medlemmer angående deres respektive produkter og tjenester gjennom tidligere nevnte kanaler for kommunikasjon. Medlemmet kan til enhver tid avslå å motta slik reklame fra EKSTRAPOINT og EKSTRAPOINT’s partnere ved å benytte seg av lenkene i den relevante digitale kommunikasjonen, eller ved å kontakte EKSTRAPOINT.

4.10 Reward Group AS (EKSTRAPOINT) er behandlingsansvarlig og er den juridiske person ansvarlig for personlig informasjon i tråd med gjeldende lovgivning om personvern. Medlemmet, eller dens formynder, har rett til å motta informasjon om det respektive medlemmets personlige informasjon som EKSTRAPOINT har prosessert. Denne retten kan utøves ved å kontakte EKSTRAPOINT. Medlemmet har også rett til å forespørre EKSTRAPOINT om å rette opp i feilaktige opplysninger eller slette informasjon som er feil eller ufullstendig. Medlemmet kan be om at deres personlige informasjon ikke brukes i direkte markedsføringsøyemed ved å kontakte EKSTRAPOINT.

5. GENERELT

5.1 EKSTRAPOINT bærer inget ansvar bortsett fra ansvar etter gjeldende lovverk, og vil ikke være erstatningspliktig for noen kostnad påløpt av eller skade påført medlemmet, dersom det ikke er uttrykkelig sagt i disse medlemsvilkår og betingelser. Videre er ikke EKSTRAPOINT ansvarlig for noen kostnad eller skade påløpt eller påført av noen andre enn medlemmet. Alle tjenester og fordeler i EP-programmet og/eller som er betalt for med poeng, er gjenstand for medlemsvilkår og betingelser som uttalt her for slike tjenester og fordeler.

5.2 Av og til vil EP-medlemmer motta spesielle tilbud. Disse tilbudene kan være av begrenset varighet og antall, for spesielle marked og for spesielle grupper av medlemmene. En registrering kan være nødvendig for å kunne benytte seg av slike tilbud.

5.3 EKSTRAPOINT reserverer retten til å forandre disse medlemsvilkårene og betingelsene når som helst. EP-programmets innhold, tjenestefordelene, regler angående poeng og totalsummer såvel som all annen informasjon som vises på EPs internettside, er kun gyldig inntil videre. EKSTRAPOINT kommuniserer endringer på EPs internettside så raskt som mulig, hvilket inkluderer regler rundt opptjening og bruk av poeng, konsekvensene for nye opptjente poeng, poeng som allerede er opptjent samt aktiviteter. Kommunikasjon av denne informasjonen vil skjer gjennom minst en av EPs kommunikasjonskanaler, og i all hovedsak via internettsiden. Nye regler, diagrammer, nivåer og lignende vil gjelde uten unntak fra datoen som oppgis her. Medlemmene har selv ansvar for å holde seg informert om de til enhver tid gjeldende regler. EKSTRAPOINT vil gi informasjon om endringer dersom medlemmet spør om det.

5.4 Medlemmet kan når som helt be om at medlemskapet avsluttes.

5.5 EKSTRAPOINT har rett til å avslutte eller erstatte EP-programmet med en måneds varsel. Dersom EP-programmet avsluttes på grunn av lovverk, et rettslig pålegg, grunnet et pålegg fra myndighetene eller noe lignende, kan EP-programmet avsluttes med øyeblikkelig virkning og uten varsel, og opptjente poeng vil utløpe øyeblikkelig uten kompensasjon på noen måte.

5.6 Dersom en av EKSTRAPOINTs partnere erklæres konkurs, eller på annen måte ikke har mulighet til å oppfylle sine forpliktelser overfor EKSTRAPOINT eller EP-medlemmer, vil EKSTRAPOINT avgjøre om, og i tilfellet hvordan, poeng for reserverte men enda ikke benyttede reiser, skal overføres tilbake til medlemmets EP-konto. Søksmål med tilbakevirkende kraft kan ikke anlegges.

6. TVISTER OG GJELDENDE LOV

6.1 I den utstrekning det tillates av gjeldende lovverk, vil disse medlemsvilkårene og betingelsene være gjenstand for dansk lov. EKSTRAPOINT og medlemmet oppnevner herved, i den utstrekning det tillates av gjeldende lovverk, byretten i København som domstol ved eventuell tvist som kan oppstå ut fra disse medlemsvilkår og betingelser.

6.2 Dersom en eller flere av seksjonene av disse medlemsvilkårene og betingelsene erklæres og anses for ugyldige og ikke-håndhevbare av kompetent myndighet eller domstol, skal den eller disse seksjonene sees på som ugyldige, men dette skal ikke påvirke de resterende seksjonene, som fortsatt skal være gyldige og håndhevbare.

6.3 Disse medlemsvilkårene og betingelsene erstatter alle tidligere versjoner.